وكيل من 88401416 021 وكيل من 88401416 021 .

وكيل من 88401416 021

قانون مربوط به اصلاحات اراضي2

دفتر حقوقي وكيل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ي خدمات حقوقي

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

قانون مربوط به اصلاحات اراضي2 

ماده دوم - حداكثر مالكيت زمين

‌تبصره ۱ - در مورد اراضي كه تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس وقت خاص شده‌است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در ماده‌كماكان به صورت وقف خاص باقي خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خريد مال ديگري‌داده مي‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدني مورد عمل قرار گيرد و در مورد زمينهايي كه پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص مي‌شود مجموع سهام‌موقوف عليهم نبايد از ميزان مجاز مقرر در اين ماده براي يك شخص تجاوز نمايد و مقدار زميني كه به اين ترتيب وقف خاص مي‌شود از مجموع‌زمينهايي كه به موجب همين ماده در ملكيت مالك باقي مي‌ماند كسر خواهد شد.

 

پربازديدترين مطالب

وكيل پايه يك داد گستري.بهترين وكيل پايه يك دادگستري .بهترين وكيل پايه يك داد گستري تهران ..بهترين وكيل پايه يك دادگستري ايران .وكيل پايه يك دادگستري تهران .وكيل دادگستري تهرا ن..وگيل دادگستري پايه يك.وكيل دادگستري تهران.وكيل دادگستري زن.بهترين وكيل دادگستري تهران .وكيل پايه يك .بهترين وكيل پايه يك.بهتربن وكيل پايه يك تهران.بهترين وكيل پايه يك ايران.وكيل پايه يك تهراندفتر حقوقي در دبي..موسسه حقوقي در دبي.وكيل ملك در دبي.بهترين دفتر وكيل دردبي.دفتر وكيل در دبي.بهترين وكيل ايران در دبي.وكيل ايران در دبي.بهترين وكيل در دبي.وكيل در دبي.قرارداد هاي بين المللي..وكيل قراردادهاي بين المللي.بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي.بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي در تهران.بهترين وكيل  قرارداد هاي بين المللي در ايران..دفتر حقوقي.بهترين دفتر حقوقي.بهترين دفتر حقوقي تهران.بهترين دفتر حقوقي ايران..ليست دفاتر حقوقي.دفترحقوقي بين المللي. احصار وراثت.وكيل انحصار وراثت. بهترين وكيل انحصار وراثتهترين وكيل انحصار وراثت.تهران. بهترين وكيل انحصار وراثت ايران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقيبهترين موسسه حقوقيبهترين موسسه حقوقي تهران.بهترين موسسه حقوقي ايرانليست موسسه حقوقي. موسسه حقوقي بين الملليدفتر وكيل. بهترين دفتر وكيل. بهترين دفتر وكيل در ايران. بهترين دفتروكيل در تهراندفتر وكيل بين المللي.دفتر وكالتبهترين دفتروكالتبهترين دفتر وكالت تهرانبهترين دفتر وكالت ايران. ليست دفاتر وكالت.ليست دفاتر وكالت تهران. ليست دفاتر وكالت  ايراندفاتر وكالت بين المللي

محبوب ترين

وكيل خانواده.  وكيل ملك در دبيوكيل ملكبهترين وكيل ملك.  .وكيل ملك در تهران..بهترين وكيل ملك در تهرانوكيل متخصص ملك.  وكيل طلاق.وكيل طلاق تهرانبهترين وكيل طلاقبهترين وكيل طلاق تهران.  بهترين وكيل طلاق ايران..  وكيل دعاوي..وكيل دعاوي تجاري. بهترين وكيل دعاوي تجاري ..  وكيل دعاوي ملكيبهترين وكيل دعاوي ملكي. بهترين وكيل دعاوي كيفري.  وكيل دعاوي كيفري.وكيل دعاوي حقوقي. .بهترين وكيل دعاوي حقوقي ..طلاق توافقي. وكيل طلاق توافقيوكيل طلاق توافقي تهرانبهترين وكيل طلاق توافقيبهترين وكيل طلاق توافقي تهرانبهترين وكيل طلاق توافقي ايران. وكيل شركتهاي خارجي.وكيل. وكيل در تهران.بهترين وكيل. بهترين وكيل در تهرانبهترين وكيل در ايرانوكيل مسلط به زبان انگليسي. وكيل مسلط به زبان. بهترين وكيل مسلط به زبان. بهترين وكيل مسلط به زبان انگليسي. وكيل زمين بهترين وكيل زمين.بهترين وكيل زمين تهران. بهترين وكيل زمين ايران.

بخش ويژه

وكيل زمين شهري. بهترين وكيل زمين شهري.بهترين وكيل زمين شهري تهران هترين وكيل زمين شهري ايرانوكيل شركتهاي نفتي.قراردادهاي نفتي.وكيل قراردادهاي نفتي. مشاور حقوقي.بهترين مشاور حقوقي.بهترين مشاور حقوقي در تهرانبهترين مشاور حقوقي در ايران ..وكيل ديوانعاليوكيل ديوانعالي تهران .وكيل ديوانعالي ايرانبهترين وكيل ديوانعالي تهرانبهترين وكيل ديوانعالي  ايران..وكيل اراضيوكيل اراضي تهرانوكيل اراضي يران .  بهترين وكيل اراضي تهران .بهترين وكيل اراضي ايران..وكيل مالكيت معنويوكيل مالكيت معنوي تهران.وكيل مالكيت معنوي ايران. بهترين وكيل مالكيت معنوي تهران .  بهترين وكيل مالكيت معنوي ايران..وكيل ثبت اختراع .وكيل ثبت اختراع تهران .وكيل ثبت اختراع ايران. بهترين وكيل ثبت اختراع تهران.  بهترين وكيل ثبت اختراع ايران.وكيل سرمايه گذاريوكيل سرمايه گذاري تهرانوكيل سرمايه گذتري ايران .بهترين وكيل سرمايه گذاري تهران.  بهترين وكيل سرمايه گذاري ايران. وكيل

جديدترين مطالب

وكيل گاز پترو شيمي . وكيل گازپتروشيمي تهرانوكيل گازپتروشيمي ايرانبهترين وكيل گاز پتروشيمي تهران .  بهترين وكيل گاز پتروشيمي ايران..وكيل دفاتر .وكيل دفارت تهران  .وكيل دفاتر ايران.بهترين وكيل دفاتر تهران. بهترين وكيل دفاتر ايران..وكيل ثبت برند .وكيل ثبت برند تهران. وكيل ثبت برند ايرانبهترين وكيل ثبت برند تهران. بهترين وكيل ثبت برند ايران..وكيل ديوان عالي .وكيل ديوان  عالي تهران.وكيل ديوان عالي ايران .بهترين وكيل ديوان عالي تهران. بهترين وكيل ديوان عالي ايران.وكيل ديوان عدالت اداري وكيل ديوان عدالت ادري تهران .وكيل ديوان عدالت اداري ايران ..هترين وكيل ديوان عدالت اداري تهرانبهترين وكيل ديوان عدالت اداري ايران..وكيل ديوان عدالتوكيل ايران در شارجه .  بهترين وكيل ايران در شارجه . دفتر وكيل در شارجه ..بهترين دفتر وكيل در  شارجه. وكيل ملك در شارجهموسسه حقوقي در شارجه .دفتر حقوقي در شارجه ..وكيل ديوان عدالت تهران.وكيل ديوان عدالت ايرانبهترين وكيل ديوان عدالت تهران...بهترين وكيل ديوان عدالت ايران بهترين وكيل ثبت اختراع. بهترين وكيل سرمايه گذاري.. بهترين وكيل گاز پترو شيمي. وكيل مهريه.بهترين وكيل مهريهبهترين وكيل مهريه تهران.بهترين وكيل مهريه ايران.. وكيل اماراتبهترين وكيل امارات. وكيل راس الخيمهبهترين وكيل راس الخيمه.وكيل در ابو ظبي. بهترين وكيل در ابو ظبي. وكيل ام القوين تهرانوكيل ام القوين ايران..وكيل اتباع خارجي. ويزاي كار اتباع خارجي. امور اتباع خارجي.بيمه اتباع خارجي.اقا مت اتباع خارجي در ايران. پروانه اقامت اتباع حارجي.حقوق اتباع خارجي در ايران..حقوق اتباع خارجي. وكيل اتباع بيگانه. ويزاي كار اتباع بيگانهامور اتباع بيگانه. بيمه اتباع بيگانه . اقامت اتباع بيگانه در ايران. پروانه اقامت اتباع بيگانهحقوق اتباع بيگانهحقوق اتباع بيگانه در ايران.وكيل چك. وكيل چك برگشتي.بهترين وكيل چك .بهترين وكيل چك  درتهران.بهترين وكيل چك در ايران.دفتر وكيل چك..دفتر وكيل چك در تهران.دفتر وكيل چك در ايران.وكيل ستاد اجرايي فرمان امام. وكيل اربيلبهترين وكيل اربيلوكيل اربيل عراقوكيل كردستان عراق. وكيل كپي برابر اصل مدارك.كپي برابر اصل. وكيل آشنا به زبان انگليسي .  وكيل آشنا به زبان تركيوكيل آشنا به زبان چيني .  اشتغال اتباع بيگانه .  اشتغال اتباع خارجي .  پروانه كار اتباع بيگانه .  پروانه كار اتباع خارجي . خدمات حقوقي اتباع بيگانه .  خدمات حقوقي اتباع خارجي .  وكيل ثبت شركتهاي خارجي .  خدمات حقوقي شركتهاي خارجيوكيل ثبت شركت هاي خارجي .  خدمات حقوقي شركت هاي خارجي

مطالب انگليسي

 Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran.expert lawyers in Iran.expert lawyers in Tehran best expert lawyers.Iranian expert lawyers .top expert lawyers .  Iran expert lawyer .  Tehran expert lawyers . Persian expert lawyers.expert lawyers.top expert lawyerIranian expert lawyer  .  expert lawyer in Iran .  expert lawyer in Tehran .Tehran expert lawyerbest expert lawyer . Persian expert lawyer . expert lawyer . expert law frim in Iran . expert law office in Iran .  list of Iranian lawyer .  best Iranian lawyer .  top Iranian lawyer .Iranian lawyers .  Iranian law firm in Tehran . top Iranian law firm in Tehran .  best Iranian law firm in Tehranlist of Iranian law firm in Tehran .  Iranian law firms in Tehran .  top Iranian law firms in Tehran .  best Iranian law firms in Tehran  .  list of Iranian law firms in Tehran .  Iranian law firm .  top Iranian law firmbest Iranian law firm  .  list of Iranian law firm .  best Iranian law firms .  top Iranian law firms .  list of Iranian law firms . Iranian law office in Tehran .  Iranian law firms  .  best Iranian law office in Tehran.top Iranian law office in Tehran .  list of Iranian law office in Tehran .  Iranian law office  .  top Iranian law officebest Iranian law office  .  list of Iranian law office  .  best Iranian law offices  .  top Iranian law offices .  list of Iranian law offices .  Iranian law offices  .Iranian attorney  .  top Iranian attorney  .  list of Iranian attorneybest Iranian attorneys  .  top Iranian attorneys . list of Iranian attorneys  .  best Iranian attorney .  Persian lawyer in Tehra  .  top Persian lawyer in Tehran. top Persian lawyers in Tehran .  list of Persian lawyers in Tehran .  Persian lawyer  .  top Persian lawyer .best Persian lawyer  .  Persian lawyers  .  top Persian lawyers  .  best Persian lawyers  .  list of Persian lawyersTehran lawyer


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۴۴:۴۶ توسط:وكيل من موضوع:

قانون مربوط به اصلاحات اراضي1

دفتر حقوقي وكيل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ي خدمات حقوقي

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

قانون مربوط به اصلاحات اراضي  

ماده دوم - حداكثر مالكيت زمين

حداكثر مالكيت زمين هر شخص در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزي مجموعاً چهار صد هكتار (‌آيش و زير كشت) از اراضي‌آبي و يا هشتصد هكتار (‌آيش و زير كشت) از اراضي ديم و باير و يا مقداري زمين آبي و ديم و يا باير است كه مجموع آنها از حداكثر زمين ديم و بايرمجاز تجاوز نكند (‌هر هكتار آبي - معادل دو هكتار ديم و باير محسوب خواهد شد) مي‌باشد و مالك مي‌تواند به ميل خود زمين مورد تشخيص خود رابه مقدار معين فوق از اراضي متعلق به خود انتخاب نمايد.

پربازديدترين مطالب

وكيل پايه يك داد گستري.بهترين وكيل پايه يك دادگستري .بهترين وكيل پايه يك داد گستري تهران ..بهترين وكيل پايه يك دادگستري ايران .وكيل پايه يك دادگستري تهران .وكيل دادگستري تهرا ن..وگيل دادگستري پايه يك.وكيل دادگستري تهران.وكيل دادگستري زن.بهترين وكيل دادگستري تهران .وكيل پايه يك .بهترين وكيل پايه يك.بهتربن وكيل پايه يك تهران.بهترين وكيل پايه يك ايران.وكيل پايه يك تهراندفتر حقوقي در دبي..موسسه حقوقي در دبي.وكيل ملك در دبي.بهترين دفتر وكيل دردبي.دفتر وكيل در دبي.بهترين وكيل ايران در دبي.وكيل ايران در دبي.بهترين وكيل در دبي.وكيل در دبي.قرارداد هاي بين المللي..وكيل قراردادهاي بين المللي.بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي.بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي در تهران.بهترين وكيل  قرارداد هاي بين المللي در ايران..دفتر حقوقي.بهترين دفتر حقوقي.بهترين دفتر حقوقي تهران.بهترين دفتر حقوقي ايران..ليست دفاتر حقوقي.دفترحقوقي بين المللي. احصار وراثت.وكيل انحصار وراثت. بهترين وكيل انحصار وراثتهترين وكيل انحصار وراثت.تهران. بهترين وكيل انحصار وراثت ايران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقيبهترين موسسه حقوقيبهترين موسسه حقوقي تهران.بهترين موسسه حقوقي ايرانليست موسسه حقوقي. موسسه حقوقي بين الملليدفتر وكيل. بهترين دفتر وكيل. بهترين دفتر وكيل در ايران. بهترين دفتروكيل در تهراندفتر وكيل بين المللي.دفتر وكالتبهترين دفتروكالتبهترين دفتر وكالت تهرانبهترين دفتر وكالت ايران. ليست دفاتر وكالت.ليست دفاتر وكالت تهران. ليست دفاتر وكالت  ايراندفاتر وكالت بين المللي

محبوب ترين

وكيل خانواده.  وكيل ملك در دبيوكيل ملكبهترين وكيل ملك.  .وكيل ملك در تهران..بهترين وكيل ملك در تهرانوكيل متخصص ملك.  وكيل طلاق.وكيل طلاق تهرانبهترين وكيل طلاقبهترين وكيل طلاق تهران.  بهترين وكيل طلاق ايران..  وكيل دعاوي..وكيل دعاوي تجاري. بهترين وكيل دعاوي تجاري ..  وكيل دعاوي ملكيبهترين وكيل دعاوي ملكي. بهترين وكيل دعاوي كيفري.  وكيل دعاوي كيفري.وكيل دعاوي حقوقي. .بهترين وكيل دعاوي حقوقي ..طلاق توافقي. وكيل طلاق توافقيوكيل طلاق توافقي تهرانبهترين وكيل طلاق توافقيبهترين وكيل طلاق توافقي تهرانبهترين وكيل طلاق توافقي ايران. وكيل شركتهاي خارجي.وكيل. وكيل در تهران.بهترين وكيل. بهترين وكيل در تهرانبهترين وكيل در ايرانوكيل مسلط به زبان انگليسي. وكيل مسلط به زبان. بهترين وكيل مسلط به زبان. بهترين وكيل مسلط به زبان انگليسي. وكيل زمين بهترين وكيل زمين.بهترين وكيل زمين تهران. بهترين وكيل زمين ايران.

بخش ويژه

وكيل زمين شهري. بهترين وكيل زمين شهري.بهترين وكيل زمين شهري تهران هترين وكيل زمين شهري ايرانوكيل شركتهاي نفتي.قراردادهاي نفتي.وكيل قراردادهاي نفتي. مشاور حقوقي.بهترين مشاور حقوقي.بهترين مشاور حقوقي در تهرانبهترين مشاور حقوقي در ايران ..وكيل ديوانعاليوكيل ديوانعالي تهران .وكيل ديوانعالي ايرانبهترين وكيل ديوانعالي تهرانبهترين وكيل ديوانعالي  ايران..وكيل اراضيوكيل اراضي تهرانوكيل اراضي يران .  بهترين وكيل اراضي تهران .بهترين وكيل اراضي ايران..وكيل مالكيت معنويوكيل مالكيت معنوي تهران.وكيل مالكيت معنوي ايران. بهترين وكيل مالكيت معنوي تهران .  بهترين وكيل مالكيت معنوي ايران..وكيل ثبت اختراع .وكيل ثبت اختراع تهران .وكيل ثبت اختراع ايران. بهترين وكيل ثبت اختراع تهران.  بهترين وكيل ثبت اختراع ايران.وكيل سرمايه گذاريوكيل سرمايه گذاري تهرانوكيل سرمايه گذتري ايران .بهترين وكيل سرمايه گذاري تهران.  بهترين وكيل سرمايه گذاري ايران. وكيل

جديدترين مطالب

وكيل گاز پترو شيمي . وكيل گازپتروشيمي تهرانوكيل گازپتروشيمي ايرانبهترين وكيل گاز پتروشيمي تهران .  بهترين وكيل گاز پتروشيمي ايران..وكيل دفاتر .وكيل دفارت تهران  .وكيل دفاتر ايران.بهترين وكيل دفاتر تهران. بهترين وكيل دفاتر ايران..وكيل ثبت برند .وكيل ثبت برند تهران. وكيل ثبت برند ايرانبهترين وكيل ثبت برند تهران. بهترين وكيل ثبت برند ايران..وكيل ديوان عالي .وكيل ديوان  عالي تهران.وكيل ديوان عالي ايران .بهترين وكيل ديوان عالي تهران. بهترين وكيل ديوان عالي ايران.وكيل ديوان عدالت اداري وكيل ديوان عدالت ادري تهران .وكيل ديوان عدالت اداري ايران ..هترين وكيل ديوان عدالت اداري تهرانبهترين وكيل ديوان عدالت اداري ايران..وكيل ديوان عدالتوكيل ايران در شارجه .  بهترين وكيل ايران در شارجه . دفتر وكيل در شارجه ..بهترين دفتر وكيل در  شارجه. وكيل ملك در شارجهموسسه حقوقي در شارجه .دفتر حقوقي در شارجه ..وكيل ديوان عدالت تهران.وكيل ديوان عدالت ايرانبهترين وكيل ديوان عدالت تهران...بهترين وكيل ديوان عدالت ايران بهترين وكيل ثبت اختراع. بهترين وكيل سرمايه گذاري.. بهترين وكيل گاز پترو شيمي. وكيل مهريه.بهترين وكيل مهريهبهترين وكيل مهريه تهران.بهترين وكيل مهريه ايران.. وكيل اماراتبهترين وكيل امارات. وكيل راس الخيمهبهترين وكيل راس الخيمه.وكيل در ابو ظبي. بهترين وكيل در ابو ظبي. وكيل ام القوين تهرانوكيل ام القوين ايران..وكيل اتباع خارجي. ويزاي كار اتباع خارجي. امور اتباع خارجي.بيمه اتباع خارجي.اقا مت اتباع خارجي در ايران. پروانه اقامت اتباع حارجي.حقوق اتباع خارجي در ايران..حقوق اتباع خارجي. وكيل اتباع بيگانه. ويزاي كار اتباع بيگانهامور اتباع بيگانه. بيمه اتباع بيگانه . اقامت اتباع بيگانه در ايران. پروانه اقامت اتباع بيگانهحقوق اتباع بيگانهحقوق اتباع بيگانه در ايران.وكيل چك. وكيل چك برگشتي.بهترين وكيل چك .بهترين وكيل چك  درتهران.بهترين وكيل چك در ايران.دفتر وكيل چك..دفتر وكيل چك در تهران.دفتر وكيل چك در ايران.وكيل ستاد اجرايي فرمان امام. وكيل اربيلبهترين وكيل اربيلوكيل اربيل عراقوكيل كردستان عراق. وكيل كپي برابر اصل مدارك.كپي برابر اصل.

مطالب انگليسي

 Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۲:۰۹ توسط:وكيل من موضوع:

قانون زمين شهري4:

دفتر حقوقي وكيل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ي خدمات حقوقي

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

قانون زمين شهري4:
تبصره‌ 7 ـ دولت‌ و شهرداريها مي‌توانند براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ دولتي‌ و تاسيسات‌ عمومي‌ زيربنايي‌ خود زمين‌ مورد نياز را در شهرها و شهرك هاي ‌سراسر كشور با رعايت‌ كليه‌ ضوابط‌ و تبصره‌هاي‌ اين‌ ماده‌ تملك‌ نمايند.
تبصره‌ 8 ـ زمينهاي‌ دايري‌ كه‌ دولت‌ يا شهرداريها در كليه‌ شهرها و شهركها نياز به‌ تملك‌ آنها دارند پس‌ از تصويب‌ طرح‌ و اعلام‌ مراتب‌ به‌ ادارات‌ ثبت ‌قابل‌ انتقال‌ به‌ غير نبوده‌ مگر به‌ دولت‌ يا شهرداري ها.
تبصره‌ 9 ـ تقويم‌ دولت‌ براساس‌ قيمت‌ منطقه‌اي‌ (ارزش‌ معاملاتي‌) زمين‌ بوده‌ و بهاي‌ اعياني ها در اراضي‌ و ساير حقوق‌ قانوني‌ طبق‌ نظر كارشناس ‌رسمي‌ دادگستري‌ براساس‌ بهاي‌ عادله‌ روز تعيين‌ مي‌گردد.

پربازديدترين مطالب

وكيل پايه يك داد گستري.بهترين وكيل پايه يك دادگستري .بهترين وكيل پايه يك داد گستري تهران ..بهترين وكيل پايه يك دادگستري ايران .وكيل پايه يك دادگستري تهران .وكيل دادگستري تهرا ن..وگيل دادگستري پايه يك.وكيل دادگستري تهران.وكيل دادگستري زن.بهترين وكيل دادگستري تهران .وكيل پايه يك .بهترين وكيل پايه يك.بهتربن وكيل پايه يك تهران.بهترين وكيل پايه يك ايران.وكيل پايه يك تهراندفتر حقوقي در دبي..موسسه حقوقي در دبي.وكيل ملك در دبي.بهترين دفتر وكيل دردبي.دفتر وكيل در دبي.بهترين وكيل ايران در دبي.وكيل ايران در دبي.بهترين وكيل در دبي.وكيل در دبي.قرارداد هاي بين المللي..وكيل قراردادهاي بين المللي.بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي.بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي در تهران.بهترين وكيل  قرارداد هاي بين المللي در ايران..دفتر حقوقي.بهترين دفتر حقوقي.بهترين دفتر حقوقي تهران.بهترين دفتر حقوقي ايران..ليست دفاتر حقوقي.دفترحقوقي بين المللي. احصار وراثت.وكيل انحصار وراثت. بهترين وكيل انحصار وراثتهترين وكيل انحصار وراثت.تهران. بهترين وكيل انحصار وراثت ايران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقيبهترين موسسه حقوقيبهترين موسسه حقوقي تهران.بهترين موسسه حقوقي ايرانليست موسسه حقوقي. موسسه حقوقي بين الملليدفتر وكيل. بهترين دفتر وكيل. بهترين دفتر وكيل در ايران. بهترين دفتروكيل در تهراندفتر وكيل بين المللي.دفتر وكالتبهترين دفتروكالتبهترين دفتر وكالت تهرانبهترين دفتر وكالت ايران. ليست دفاتر وكالت.ليست دفاتر وكالت تهران. ليست دفاتر وكالت  ايراندفاتر وكالت بين المللي

محبوب ترين 

وكيل خانواده.  وكيل ملك در دبيوكيل ملكبهترين وكيل ملك.  .وكيل ملك در تهران..بهترين وكيل ملك در تهرانوكيل متخصص ملك.  وكيل طلاق.وكيل طلاق تهرانبهترين وكيل طلاقبهترين وكيل طلاق تهران.  بهترين وكيل طلاق ايران..  وكيل دعاوي..وكيل دعاوي تجاري. بهترين وكيل دعاوي تجاري ..  وكيل دعاوي ملكيبهترين وكيل دعاوي ملكي. بهترين وكيل دعاوي كيفري.  وكيل دعاوي كيفري.وكيل دعاوي حقوقي. .بهترين وكيل دعاوي حقوقي ..طلاق توافقي. وكيل طلاق توافقيوكيل طلاق توافقي تهرانبهترين وكيل طلاق توافقيبهترين وكيل طلاق توافقي تهرانبهترين وكيل طلاق توافقي ايران. وكيل شركتهاي خارجي.وكيل. وكيل در تهران.بهترين وكيل. بهترين وكيل در تهرانبهترين وكيل در ايرانوكيل مسلط به زبان انگليسي. وكيل مسلط به زبان. بهترين وكيل مسلط به زبان. بهترين وكيل مسلط به زبان انگليسي. وكيل زمين بهترين وكيل زمين.بهترين وكيل زمين تهران. بهترين وكيل زمين ايران.

بخش ويژه

وكيل زمين شهري. بهترين وكيل زمين شهري.بهترين وكيل زمين شهري تهران هترين وكيل زمين شهري ايرانوكيل شركتهاي نفتي.قراردادهاي نفتي.وكيل قراردادهاي نفتي. مشاور حقوقي.بهترين مشاور حقوقي.بهترين مشاور حقوقي در تهرانبهترين مشاور حقوقي در ايران ..وكيل ديوانعاليوكيل ديوانعالي تهران .وكيل ديوانعالي ايرانبهترين وكيل ديوانعالي تهرانبهترين وكيل ديوانعالي  ايران..وكيل اراضيوكيل اراضي تهرانوكيل اراضي يران .  بهترين وكيل اراضي تهران .بهترين وكيل اراضي ايران..وكيل مالكيت معنويوكيل مالكيت معنوي تهران.وكيل مالكيت معنوي ايران. بهترين وكيل مالكيت معنوي تهران .  بهترين وكيل مالكيت معنوي ايران..وكيل ثبت اختراع .وكيل ثبت اختراع تهران .وكيل ثبت اختراع ايران. بهترين وكيل ثبت اختراع تهران.  بهترين وكيل ثبت اختراع ايران.وكيل سرمايه گذاريوكيل سرمايه گذاري تهرانوكيل سرمايه گذتري ايران .بهترين وكيل سرمايه گذاري تهران.  بهترين وكيل سرمايه گذاري ايران. وكيل

جديدترين مطالب

وكيل گاز پترو شيمي . وكيل گازپتروشيمي تهرانوكيل گازپتروشيمي ايرانبهترين وكيل گاز پتروشيمي تهران .  بهترين وكيل گاز پتروشيمي ايران..وكيل دفاتر .وكيل دفارت تهران  .وكيل دفاتر ايران.بهترين وكيل دفاتر تهران. بهترين وكيل دفاتر ايران..وكيل ثبت برند .وكيل ثبت برند تهران. وكيل ثبت برند ايرانبهترين وكيل ثبت برند تهران. بهترين وكيل ثبت برند ايران..وكيل ديوان عالي .وكيل ديوان  عالي تهران.وكيل ديوان عالي ايران .بهترين وكيل ديوان عالي تهران. بهترين وكيل ديوان عالي ايران.وكيل ديوان عدالت اداري وكيل ديوان عدالت ادري تهران .وكيل ديوان عدالت اداري ايران ..هترين وكيل ديوان عدالت اداري تهرانبهترين وكيل ديوان عدالت اداري ايران..وكيل ديوان عدالتوكيل ايران در شارجه .  بهترين وكيل ايران در شارجه . دفتر وكيل در شارجه ..بهترين دفتر وكيل در  شارجه. وكيل ملك در شارجهموسسه حقوقي در شارجه .دفتر حقوقي در شارجه ..وكيل ديوان عدالت تهران.وكيل ديوان عدالت ايرانبهترين وكيل ديوان عدالت تهران...بهترين وكيل ديوان عدالت ايران بهترين وكيل ثبت اختراع. بهترين وكيل سرمايه گذاري.. بهترين وكيل گاز پترو شيمي. وكيل مهريه.بهترين وكيل مهريهبهترين وكيل مهريه تهران.بهترين وكيل مهريه ايران.. وكيل اماراتبهترين وكيل امارات. وكيل راس الخيمهبهترين وكيل راس الخيمه.وكيل در ابو ظبي. بهترين وكيل در ابو ظبي. وكيل ام القوين تهرانوكيل ام القوين ايران..وكيل اتباع خارجي. ويزاي كار اتباع خارجي. امور اتباع خارجي.بيمه اتباع خارجي.اقا مت اتباع خارجي در ايران. پروانه اقامت اتباع حارجي.حقوق اتباع خارجي در ايران..حقوق اتباع خارجي. وكيل اتباع بيگانه. ويزاي كار اتباع بيگانهامور اتباع بيگانه. بيمه اتباع بيگانه . اقامت اتباع بيگانه در ايران. پروانه اقامت اتباع بيگانهحقوق اتباع بيگانهحقوق اتباع بيگانه در ايران.وكيل چك. وكيل چك برگشتي.بهترين وكيل چك .بهترين وكيل چك  درتهران.بهترين وكيل چك در ايران.دفتر وكيل چك..دفتر وكيل چك در تهران.دفتر وكيل چك در ايران.وكيل ستاد اجرايي فرمان امام. وكيل اربيلبهترين وكيل اربيلوكيل اربيل عراقوكيل كردستان عراق. وكيل كپي برابر اصل مدارك.كپي برابر اصل.

مطالب انگليسي

 Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۲۵:۲۹ توسط:وكيل من موضوع:

قانون زمين شهري 1

دفتر حقوقي وكيل من:

88401416 021 و  6008720 0912

ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي

سايت وكيل من:   www.vakileman.com

قانون زمين شهري : (2)
تبصره‌ 1 ـ در صورت‌ مراجعه‌ مالك‌ يا مالكين‌ زمينهاي‌ باير و داير و اعلام‌ يا اعلان‌ عدم‌ نياز دولت‌ و شهرداريها به‌ زمين‌ مالك‌ مي‌تواند پس‌ از عمران‌ وآماده‌ سازي‌ زمين‌ نسبت‌ به‌ تفكيك‌ و واگذاري‌ زمين‌ خود طبق‌ ضوابط‌ و مجوز وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اقدام‌ نمايد.
تبصره‌ 2 ـ مالكان‌ اراضي‌ باير و داير شهري‌ اعم‌ از مشاع‌ و يا ششدانگ‌ كه‌ زمين‌ آنها مورد نياز دولت‌ و شهرداريها به‌ شرح‌ اين‌ ماده‌ است‌ مشروط‌ به‌اينكه‌ از مزاياي‌ مواد 6 و 8 قانون‌ اراضي‌ شهري‌ مصوب‌ 1360 استفاده‌ نكرده‌ باشند حق‌ دارند طبق‌ ضوابط‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ قطعه‌ يا قطعاتي‌از زمين‌ مذكور به‌ انتخاب‌ خود و در صورت‌ عدم‌ امكان‌ از ساير اراضي‌ دولتي‌ معادل‌ (هزار) متر مربع‌ عمران‌ و تفكيك‌ نمايند يا به‌ دولت‌ بفروشند زايد بر آن‌ (نه‌ عين‌ و نه‌ منفعت‌) قابل‌ واگذاري‌ نيست‌ مگر به‌ دولت‌ و با تقويم‌ دولت‌ و يا اينكه‌ با اجازه‌ و زير نظر وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ عمران‌ نموده‌ و واگذار نمايد. 

 

تازه ترين

وكيل پايه يك داد گستري//بهترين وكيل پايه يك دادگستري // بهترين وكيل پايه يك داد گستري تهران //بهترين وكيل پايه يك دادگستري ايران // وكيل پايه يك دادگستري تهران //وكيل دادگستري تهرا ن//وگيل دادگستري پايه يك//وكيل دادگستري تهران   //   وكيل دادگستري زن//بهترين وكيل دادگستري تهران//وكيل پايه يك //بهترين وكيل پايه يك// بهتربن وكيل پايه يك تهران//بهترين وكيل پايه يك ايران//وكيل پايه يك تهران// دفتر حقوقي در دبي//موسسه حقوقي در دبي//وكيل ملك در دبي//بهترين دفتر وكيل دردبي//دفتر وكيل در دبي// بهترين وكيل ايران در دبي//وكيل ايران در دبي// بهترين وكيل در دبي//وكيل در دبي//قرارداد هاي بين المللي//وكيل قراردادهاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي در تهران////بهترين وكيل  قرارداد هاي بين المللي در ايران

محبوب ترين

دفتر حقوقي// بهترين دفتر حقوقي//بهترين دفتر حقوقي تهران////بهترين دفتر حقوقي ايران//ليست دفاتر حقوقي//دفتر حقوقي بين المللي////موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي تهران// بهترين موسسه حقوقي ايران//  ليست موسسه حقوقي//  موسسه حقوقي بين المللي//  دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل در ايران//  بهترين دفتروكيل//در تهران//  دفتر وكيل بين المللي//دفتر وكالت//  بهترين دفتروكالت//  بهترين دفتر وكالت تهران//  بهترين دفتر وكالت ايران//  ليست دفاتر وكالت// ليست دفاتر وكالت تهران//  ليست دفاتر وكالت  ايران//  دفاتر وكالت بين امللي//  انحصار وراثت// وكيل انحصار وراثت/ /بهترين وكيل انحصار وراثت//بهترين وكيل انحصار وراثت تهران//  بهترين وكيل انحصار وراثت ايران// ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص

پربازديدترين

وكيل خانواده //  وكيل ملك در دبي //  وكيل ملك //  بهترين وكيل ملك //  /وكيل ملك در تهران//بهترين وكيل ملك در تهران //  وكيل متخصص ملك //  وكيل طلاق // وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق //  بهترين وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق ايران//  وكيل دعاوي //  //وكيل دعاوي تجاري// بهترين وكيل دعاوي تجاري //  وكيل دعاوي ملكي //  بهترين وكيل دعاوي ملكي//   بهترين وكيل دعاوي كيفري //  وكيل دعاوي كيفري// وكيل دعاوي حقوقي //  /بهترين وكيل دعاوي حقوقي //طلاق توافقي//  وكيل طلاق توافقي //  وكيل طلاق توافقي تهران //  بهترين وكيل طلاق توافقي //  بهترين وكيل طلاق توافقي تهران //  بهترين وكيل طلاق توافقي ايران//  وكيل شركتهاي خارجي//  وكيل//  وكيل در تهران//  بهترين وكيل/ بهترين وكيل در تهران //  بهترين وكيل در ايران //  وكيل مسلط به زبان انگليسي //  وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان انگليسي 

بخش ويژه

  وكيل زمين //   بهترين وكيل زمين // بهترين وكيل زمين تهران //  بهترين وكيل زمين ايران// وكيل زمين شهري //  بهترين وكيل زمين شهري // بهترين وكيل زمين شهري تهران //  بهترين وكيل زمين شهري ايران //  وكيل شركتهاي نفتي//  قراردادهاي نفتي// وكيل قراردادهاي نفتي // مشاور حقوقي //بهترين مشاور حقوقي//  بهترين مشاور حقوقي در تهران //  بهترين مشاور حقوقي در ايران //وكيل ديوانعالي //  وكيل ديوانعالي تهران //  وكيل ديوانعالي ايران //  بهترين وكيل ديوانعالي تهران //  بهترين وكيل ديوانعالي  ايران//وكيل اراضي //  وكيل اراضي تهران //  وكيل اراضي يران  //  بهترين وكيل اراضي تهران //  بهترين وكيل اراضي ايران//وكيل مالكيت معنوي //  وكيل مالكيت معنوي تهران // وكيل مالكيت معنوي ايران //  بهترين وكيل مالكيت معنوي تهران //// بهترين وكيل مالكيت معنوي ايران//وكيل ثبت اختراع //  وكيل ثبت اختراع تهران //  وكيل ثبت اختراع ايران //  بهترين وكيل ثبت اختراع تهران //// بهترين وكيل ثبت اختراع ايران //وكيل سرمايه گذاري //  وكيل سرمايه گذاري تهران //  وكيل سرمايه گذتري ايران //  بهترين وكيل سرمايه گذاري تهران //// بهترين وكيل سرمايه گذاري ايران

جديدترين

وكيل گاز پترو شيمي //  وكيل گازپتروشيمي تهران //  وكيل گازپتروشيمي ايران //  بهترين وكيل گاز پتروشيمي تهران //// بهترين وكيل گاز پتروشيمي ايران//وكيل دفاتر //  وكيل دفارت تهران  //  وكيل دفاتر ايران//  بهترين وكيل دفاتر تهران //  بهترين وكيل دفاتر ايران//وكيل ثبت برند //  وكيل ثبت برند تهران //  وكيل ثبت برند ايران //  بهترين وكيل ثبت برند تهران //  بهترين وكيل ثبت برند ايران//وكيل ديوان عالي //  وكيل ديوان  عالي تهران//  وكيل ديوان عاليايران //  بهترين وكيل ديوان عالي تهران // بهترين وكيل ديوان عالي ايران// وكيل ديوان عدالت اداري  //  وكيل ديوان عدالت ادري تهران //  وكيل ديوان عدالت اداري ايران // //هترين وكيل ديوان عدالت اداري تهران //  بهترين وكيل ديوان عدالت اداري ايران//وكيل ديوان عدالت //  وكيل ايران در شارجه  //  بهترين وكيل ايران در شارجه //  دفتر وكيل در شارجه /// بهترين دفتر وكيل در  شارجه //  وكيل ملك در شارجه //  موسسه حقوقي در شارجه //  دفتر حقوقي در شارجه 

مطالب اخير

وكيل ديوان عدالت تهران//  وكيل ديوان عدالت ايران //  بهترين وكيل ديوان عدالت تهران // //بهترين وكيل ديوان عدالت ايران بهترين وكيل ثبت اختراع //  بهترين وكيل سرمايه گذاري// بهترين وكيل گاز پترو شيمي //  وكيل مهريه // بهترين وكيل مهريه //  بهترين وكيل مهريه تهران // بهترين وكيل مهريه ايران////  وكيل امارات //  بهترين وكيل امارات //  وكيل راس الخيمه //  بهترين وكيل راس الخيمه //وكيل در ابو ظبي //  بهترين وكيل در ابو ظبي //  وكيل ام القوين تهران //  وكيل ام القوين ايران

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ تير ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۵:۲۸ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي وكيل من6

دفتر حقوقي "وكيل من" :

ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي،

88401416 021    و   6008720 0912

 

وكالت دعاوي املاك و اراضي، وكالت شكايات ديوان عدالت اداري، وكالت دعاوي بازرگاني داخلي و خارجي، وكالت در دعاوي و جرائم گمركي، وكالت دعاوي كيفري، وكالت دعاوي خانوادگي، وكالت در مراجع شبه قضايي، وكالت در مراجع قضايي اختصاصي و وكالت در امور حسبي و موضوعات ارث ميباشد.

وكالت دعاوي املاك و اراضي:

قبول وكالت در دعاوي ثبتي، ملكي، اراضي، منابع طبيعي، شهرداري، زمين شهري، روابط موجر و مستاجر و ساير دعاوي مربوط به اموال غير منقول

وكالت شكايت ديوان عدالت اداري:

قبول وكالت در دعاوي مربوط به ديوان عدالت اداري در حوزه هاي شهرداري، تامين اجتماعي، اختلافات كارگر و كارفرما ، مالياتي

وكالت دعاوي بازرگاني داخلي و خارجي:

قبول وكالت در دعاوي بازرگاني داخلي و خارجي، اسناد تجاري، ورشكستگي و ساير دعاوي تجاري

پربازديدترين:

وكيل پايه يك داد گستري//بهترين وكيل پايه يك دادگستري // بهترين وكيل پايه يك داد گستري تهران //

بهترين وكيل پايه يك دادگستري ايران // وكيل پايه يك دادگستري تهران //وكيل دادگستري تهرا ن//

وگيل دادگستري پايه يك//وكيل دادگستري تهران   //   /وكيل دادگستري زن//بهترين وكيل دادگستري تهران//

وكيل پايه يك //بهترين وكيل پايه يك// بهتربن وكيل پايه يك تهران//بهترين وكيل پايه يك ايران//وكيل پايه يك تهران// دفتر حقوقي در دبي//موسسه حقوقي در دبي//وكيل ملك در دبي//بهترين دفتر وكيل دردبي//دفتر وكيل در دبي// بهترين وكيل ايران در دبي//وكيل ايران در دبي// بهترين وكيل در دبي//وكيل در دبي//قرارداد هاي بين المللي//

وكيل قراردادهاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي در تهران//

بهترين وكيل  قرارداد هاي بين المللي در ايران//

 //دفتر حقوقي// بهترين دفتر حقوقي//بهترين دفتر حقوقي تهران//

بهترين دفتر حقوقي ايران//ليست دفاتر حقوقي//دفتر حقوقي بين المللي//

//  موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي تهران// 

بهترين موسسه حقوقي ايران//  ليست موسسه حقوقي//  موسسه حقوقي بين المللي//  دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل در ايران//  بهترين دفتروكيل در تهران//  دفتر وكيل بين المللي//

دفتر وكالت//  بهترين دفتروكالت//  بهترين دفتر وكالت تهران//  بهترين دفتر وكالت ايران//  ليست دفاتر وكالت// 

ليست دفاتر وكالت تهران//  ليست دفاتر وكالت  ايران//  دفاتر وكالت بين امللي//  احصار وراثت// وكيل انحصار وراثت/ /

بهترين وكيل انحصار وراثت//بهترين وكيل انحصار وراثت تهران//  بهترين وكيل انحصار وراثت ايران// 

 

ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص //

وكيل خانواده //  وكيل ملك در دبي //  وكيل ملك //  بهترين وكيل ملك //  وكيل ملك در تههران//

بهترين وكيل ملك در تهران //  وكيل متخصص ملك //  وكيل طلاق //  /

وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق //  بهترين وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق ايران//  وكيل دعاوي //  وكيل دعاوي تجاري

 بهترين وكيل دعاوي تجاري //  وكيل دعاوي ملكي //  بهترين وكيل دعاوي ملكي//   بهترين وكيل دعاوي كيفري //  وكيل دعاوي كيفري

 وكيل دعاوي حقوقي //  /بهترين وكيل دعاوي حقوقي //طلاق توافقي//  وكيل طلاق توافقي //  وكيل طلاق توافقي تهران // 

 بهترين وكيل طلاق توافقي //  بهترين وكيل طلاق توافقي تهران //  بهترين وكيل طلاق توافقي ايران//  وكيل شركتهاي خارجي//  

 وكيل//  وكيل در تهران//  بهترين وكيل/ بهترين وكيل در تهران //  بهترين وكيل در ايران //  وكيل مسلط به زبان انگليسي //  

وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان انگليسي //  وكيل زمين //   بهترين وكيل زمين //

 بهترين وكيل زمين تهران //  بهترين وكيل زمين ايران// وكيل زمين شهري //  بهترين وكيل زمين شهري // 

بهترين وكيل زمين شهري تهران //  بهترين وكيل زمين شهري ايران //  وكيل شركتهاي نفتي//  قراردادهاي نفتي// 

وكيل قراردادهاي نفتي // مشاور حقوقي //بهترين مشاور حقوقي//  بهترين مشاور حقوقي در تهران //  بهترين مشاور حقوقي در ايران // 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۴۹:۱۴ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي وكيل من5

دفتر حقوقي "وكيل من" :

ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي،

88401416 021    و   6008720 0912

 

قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي 

ماده واحده -1 شركت هاي خارجي كه دركشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته مي شوند مشروط به عمل

متقابل ازسوي كشور متبوع مي توانند درزمينه ه ائي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود

درچهارچوب قوانين و مقررات كشور به ثبت شعبه يانمايندگي خود اقدام نمايند.

تبصره - آئين نامه اجرائي اين قانون بنابه پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائي با هماهنگي ساير مراجع

ذيربط به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

پربازديدترين

 

وكيل پايه يك داد گستري//بهترين وكيل پايه يك دادگستري // بهترين وكيل پايه يك داد گستري تهران //

بهترين وكيل پايه يك دادگستري ايران // وكيل پايه يك دادگستري تهران //وكيل دادگستري تهرا ن//

وگيل دادگستري پايه يك//وكيل دادگستري تهران   //   /وكيل دادگستري زن//بهترين وكيل دادگستري تهران//

وكيل پايه يك //بهترين وكيل پايه يك// بهتربن وكيل پايه يك تهران//بهترين وكيل پايه يك ايران//وكيل پايه يك تهران// دفتر حقوقي در دبي//موسسه حقوقي در دبي//وكيل ملك در دبي//بهترين دفتر وكيل دردبي//دفتر وكيل در دبي// بهترين وكيل ايران در دبي//وكيل ايران در دبي// بهترين وكيل در دبي//وكيل در دبي//قرارداد هاي بين المللي//

وكيل قراردادهاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي در تهران//

بهترين وكيل  قرارداد هاي بين المللي در ايران//

 //دفتر حقوقي// بهترين دفتر حقوقي//بهترين دفتر حقوقي تهران//

بهترين دفتر حقوقي ايران//ليست دفاتر حقوقي//دفتر حقوقي بين المللي//

//  موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي تهران// 

بهترين موسسه حقوقي ايران//  ليست موسسه حقوقي//  موسسه حقوقي بين المللي//  دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل در ايران//  بهترين دفتروكيل در تهران//  دفتر وكيل بين المللي//

دفتر وكالت//  بهترين دفتروكالت//  بهترين دفتر وكالت تهران//  بهترين دفتر وكالت ايران//  ليست دفاتر وكالت// 

ليست دفاتر وكالت تهران//  ليست دفاتر وكالت  ايران//  دفاتر وكالت بين امللي//  احصار وراثت// وكيل انحصار وراثت/ /

بهترين وكيل انحصار وراثت//بهترين وكيل انحصار وراثت تهران//  بهترين وكيل انحصار وراثت ايران// 

 

ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص //

وكيل خانواده //  وكيل ملك در دبي //  وكيل ملك //  بهترين وكيل ملك //  وكيل ملك در تههران//

بهترين وكيل ملك در تهران //  وكيل متخصص ملك //  وكيل طلاق //  /

وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق //  بهترين وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق ايران//  وكيل دعاوي //  وكيل دعاوي تجاري

 بهترين وكيل دعاوي تجاري //  وكيل دعاوي ملكي //  بهترين وكيل دعاوي ملكي//   بهترين وكيل دعاوي كيفري //  وكيل دعاوي كيفري

 وكيل دعاوي حقوقي //  /بهترين وكيل دعاوي حقوقي //طلاق توافقي//  وكيل طلاق توافقي //  وكيل طلاق توافقي تهران // 

 بهترين وكيل طلاق توافقي //  بهترين وكيل طلاق توافقي تهران //  بهترين وكيل طلاق توافقي ايران//  وكيل شركتهاي خارجي//  

 وكيل//  وكيل در تهران//  بهترين وكيل/ بهترين وكيل در تهران //  بهترين وكيل در ايران //  وكيل مسلط به زبان انگليسي //  

وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان انگليسي //  وكيل زمين //   بهترين وكيل زمين //

 بهترين وكيل زمين تهران //  بهترين وكيل زمين ايران// وكيل زمين شهري //  بهترين وكيل زمين شهري // 

بهترين وكيل زمين شهري تهران //  بهترين وكيل زمين شهري ايران //  وكيل شركتهاي نفتي//  قراردادهاي نفتي// 

وكيل قراردادهاي نفتي // مشاور حقوقي //بهترين مشاور حقوقي//  بهترين مشاور حقوقي در تهران //  بهترين مشاور حقوقي در ايران //

 

 

 

 

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ تير ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۶:۰۵ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي وكيل من5

دفتر حقوقي "وكيل من" :

ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي،

88401416 021    و   6008720 0912

 

قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي 

ماده واحده -1 شركت هاي خارجي كه دركشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته مي شوند مشروط به عمل

متقابل ازسوي كشور متبوع مي توانند درزمينه ه ائي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود

درچهارچوب قوانين و مقررات كشور به ثبت شعبه يانمايندگي خود اقدام نمايند.

تبصره - آئين نامه اجرائي اين قانون بنابه پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائي با هماهنگي ساير مراجع

ذيربط به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

پربازديدترين

 

وكيل پايه يك داد گستري//بهترين وكيل پايه يك دادگستري // بهترين وكيل پايه يك داد گستري تهران //

بهترين وكيل پايه يك دادگستري ايران // وكيل پايه يك دادگستري تهران //وكيل دادگستري تهرا ن//

وگيل دادگستري پايه يك//وكيل دادگستري تهران   //   /وكيل دادگستري زن//بهترين وكيل دادگستري تهران//

وكيل پايه يك //بهترين وكيل پايه يك// بهتربن وكيل پايه يك تهران//بهترين وكيل پايه يك ايران//وكيل پايه يك تهران// دفتر حقوقي در دبي//موسسه حقوقي در دبي//وكيل ملك در دبي//بهترين دفتر وكيل دردبي//دفتر وكيل در دبي// بهترين وكيل ايران در دبي//وكيل ايران در دبي// بهترين وكيل در دبي//وكيل در دبي//قرارداد هاي بين المللي//

وكيل قراردادهاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي//بهترين وكيل قرارداد هاي بين المللي در تهران//

بهترين وكيل  قرارداد هاي بين المللي در ايران//

 //دفتر حقوقي// بهترين دفتر حقوقي//بهترين دفتر حقوقي تهران//

بهترين دفتر حقوقي ايران//ليست دفاتر حقوقي//دفتر حقوقي بين المللي//

//  موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي//  بهترين موسسه حقوقي تهران// 

بهترين موسسه حقوقي ايران//  ليست موسسه حقوقي//  موسسه حقوقي بين المللي//  دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل//  بهترين دفتر وكيل در ايران//  بهترين دفتروكيل در تهران//  دفتر وكيل بين المللي//

دفتر وكالت//  بهترين دفتروكالت//  بهترين دفتر وكالت تهران//  بهترين دفتر وكالت ايران//  ليست دفاتر وكالت// 

ليست دفاتر وكالت تهران//  ليست دفاتر وكالت  ايران//  دفاتر وكالت بين امللي//  احصار وراثت// وكيل انحصار وراثت/ /

بهترين وكيل انحصار وراثت//بهترين وكيل انحصار وراثت تهران//  بهترين وكيل انحصار وراثت ايران// 

 

ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص //

وكيل خانواده //  وكيل ملك در دبي //  وكيل ملك //  بهترين وكيل ملك //  وكيل ملك در تههران//

بهترين وكيل ملك در تهران //  وكيل متخصص ملك //  وكيل طلاق //  /

وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق //  بهترين وكيل طلاق تهران //  بهترين وكيل طلاق ايران//  وكيل دعاوي //  وكيل دعاوي تجاري

 بهترين وكيل دعاوي تجاري //  وكيل دعاوي ملكي //  بهترين وكيل دعاوي ملكي//   بهترين وكيل دعاوي كيفري //  وكيل دعاوي كيفري

 وكيل دعاوي حقوقي //  /بهترين وكيل دعاوي حقوقي //طلاق توافقي//  وكيل طلاق توافقي //  وكيل طلاق توافقي تهران // 

 بهترين وكيل طلاق توافقي //  بهترين وكيل طلاق توافقي تهران //  بهترين وكيل طلاق توافقي ايران//  وكيل شركتهاي خارجي//  

 وكيل//  وكيل در تهران//  بهترين وكيل/ بهترين وكيل در تهران //  بهترين وكيل در ايران //  وكيل مسلط به زبان انگليسي //  

وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان //  بهترين وكيل مسلط به زبان انگليسي //  وكيل زمين //   بهترين وكيل زمين //

 بهترين وكيل زمين تهران //  بهترين وكيل زمين ايران// وكيل زمين شهري //  بهترين وكيل زمين شهري // 

بهترين وكيل زمين شهري تهران //  بهترين وكيل زمين شهري ايران //  وكيل شركتهاي نفتي//  قراردادهاي نفتي// 

وكيل قراردادهاي نفتي // مشاور حقوقي //بهترين مشاور حقوقي//  بهترين مشاور حقوقي در تهران //  بهترين مشاور حقوقي در ايران //

 

 

 

 

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ تير ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۵:۳۶ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي وكيل من4

دفتر حقوقي وكيل من:

88401416 021  و  6008720 0912

ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي

آدرس سايت : www.vakileman.com

جهت كسب اطلاعات بيشتر لطفا تماس بگيريد 

قانون زمين شهري:

ماده‌ 7 ـ كساني‌ كه‌ طبق‌ مدارك‌ مالكيت ‌، از زمينهاي‌ موات‌ شهري‌ در اختيار داشته‌اند مشروط‌ بر آنكه‌ از مزاياي‌ مواد 6 و 8 قانون‌ اراضي‌ شهري‌ مصوب ‌1360 استفاده‌ نكرده‌ و مسكن‌ مناسبي‌ نداشته‌ باشند، طبق‌ ضوابط‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ در سراسر كشور قطعه‌ و يا قطعاتي‌ جمعا معادل‌ 1000 (هزار) متر مربع‌ در اختيارشان‌ گذاشته‌ مي‌شود تا در مهلت‌ مناسبي‌ كه‌ در آيين ‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد عمران‌ و احيا كنند در صورت‌ عدم‌ عمران‌ و احيا بدون ‌عذر موجه‌ اجازه‌ مذكور ساقط‌ و زمين‌ به‌ دولت‌ باز مي‌گردد.

تبصره‌ ـ در مورد كساني‌ كه‌ به‌ تاريخ‌ قبل‌ از قانون‌ لغو مالكيت‌ اراضي‌ موات‌ شهري‌ مصوب‌ 5 4 1358 با اسناد عادي‌ داراي‌ زمين‌ بوده‌ و در مهلت هاي‌ تعيين‌ شده‌ قبلي‌ از طرف‌ مراجع‌ مربوطه‌ تشكيل‌ پرونده‌ داده‌اند و يا در شهرهايي‌ كه‌ تاكنون‌ مهلتهاي‌ مذكور براي‌ تشكيل‌ پرونده‌ اعلام‌ نشده‌ است‌ درصورتي‌ كه‌ تاريخ‌ تنظيم‌ سند عادي‌ و صحت‌ معامله‌ از طرف‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قضايي‌ تاييد گردد برابر ضوابطي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌شود اجازه عمران‌ داده‌ خواهد شد.(1)

ماده‌ 8 ـ كليه‌ اراضي‌ باير شهري‌ كه‌ صاحب‌ مشخصي‌ نداشته ‌باشد در اختيار ولي ‌فقيه ‌مي‌باشد.

پر بازديد ترين:

وكيل ملك //وكيل طلاق توافقي // وكيل قرارداد // وكيل بين الملل // وكيل مسلط به زبان انگليسي

وكيل دعاوي تجاري //وكيل طلاق//طلاق توافقي // وكيل زمين شهري //وكيل زمين //

وكيل قرار داد ها // دفتر حقوقي // بهترين دفتر حقوقي //موسسه حقوقي //بهترين موسسه حقوقي

دفتر وكالت //بهترين ئفتر وكالت //وكيل پايه يك //وكيل پايه يك داد گستري //بهترين وكيل پايه يك داد گستري

وكيل //بهترين وكيل ايران//وكيل قرارداد بين المللي //وكيل قرار داد هاي بين المللي //وكيل بين المللي در تهران

انحصار وراثت //وكيل انحصار وراثت //وكيل ايران در دبي //بهترين وكيل در دبي //وكيل در دبي

قراردادهاي بين المللي // وكيل قرارداد ها //بهترين وكيل ايران دردبي  //مشاور حقوق //وكيل متخصص قراردادها

ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۲۳:۵۲ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي وكيل من4

دفتر حقوقي وكيل من:

88401416 021  و  6008720 0912

ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي

آدرس سايت : www.vakileman.com

جهت كسب اطلاعات بيشتر لطفا تماس بگيريد 

قانون زمين شهري:

ماده‌ 7 ـ كساني‌ كه‌ طبق‌ مدارك‌ مالكيت ‌، از زمينهاي‌ موات‌ شهري‌ در اختيار داشته‌اند مشروط‌ بر آنكه‌ از مزاياي‌ مواد 6 و 8 قانون‌ اراضي‌ شهري‌ مصوب ‌1360 استفاده‌ نكرده‌ و مسكن‌ مناسبي‌ نداشته‌ باشند، طبق‌ ضوابط‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ در سراسر كشور قطعه‌ و يا قطعاتي‌ جمعا معادل‌ 1000 (هزار) متر مربع‌ در اختيارشان‌ گذاشته‌ مي‌شود تا در مهلت‌ مناسبي‌ كه‌ در آيين ‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد عمران‌ و احيا كنند در صورت‌ عدم‌ عمران‌ و احيا بدون ‌عذر موجه‌ اجازه‌ مذكور ساقط‌ و زمين‌ به‌ دولت‌ باز مي‌گردد.

تبصره‌ ـ در مورد كساني‌ كه‌ به‌ تاريخ‌ قبل‌ از قانون‌ لغو مالكيت‌ اراضي‌ موات‌ شهري‌ مصوب‌ 5 4 1358 با اسناد عادي‌ داراي‌ زمين‌ بوده‌ و در مهلت هاي‌ تعيين‌ شده‌ قبلي‌ از طرف‌ مراجع‌ مربوطه‌ تشكيل‌ پرونده‌ داده‌اند و يا در شهرهايي‌ كه‌ تاكنون‌ مهلتهاي‌ مذكور براي‌ تشكيل‌ پرونده‌ اعلام‌ نشده‌ است‌ درصورتي‌ كه‌ تاريخ‌ تنظيم‌ سند عادي‌ و صحت‌ معامله‌ از طرف‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قضايي‌ تاييد گردد برابر ضوابطي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌شود اجازه عمران‌ داده‌ خواهد شد.(1)

ماده‌ 8 ـ كليه‌ اراضي‌ باير شهري‌ كه‌ صاحب‌ مشخصي‌ نداشته ‌باشد در اختيار ولي ‌فقيه ‌مي‌باشد.

پر بازديد ترين:

وكيل ملك //وكيل طلاق توافقي // وكيل قرارداد // وكيل بين الملل // وكيل مسلط به زبان انگليسي

وكيل دعاوي تجاري //وكيل طلاق//طلاق توافقي // وكيل زمين شهري //وكيل زمين //

وكيل قرار داد ها // دفتر حقوقي // بهترين دفتر حقوقي //موسسه حقوقي //بهترين موسسه حقوقي

دفتر وكالت //بهترين ئفتر وكالت //وكيل پايه يك //وكيل پايه يك داد گستري //بهترين وكيل پايه يك داد گستري

وكيل //بهترين وكيل ايران//وكيل قرارداد بين المللي //وكيل قرار داد هاي بين المللي //وكيل بين المللي در تهران

انحصار وراثت //وكيل انحصار وراثت //وكيل ايران در دبي //بهترين وكيل در دبي //وكيل در دبي

قراردادهاي بين المللي // وكيل قرارداد ها //بهترين وكيل ايران دردبي  //مشاور حقوق //وكيل متخصص قراردادها

ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۲۳:۴۳ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي وكيل من4

دفتر حقوقي وكيل من:

88401416 021  و  6008720 0912

ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي

آدرس سايت : www.vakileman.com

جهت كسب اطلاعات بيشتر لطفا تماس بگيريد 

قانون زمين شهري:

ماده‌ 7 ـ كساني‌ كه‌ طبق‌ مدارك‌ مالكيت ‌، از زمينهاي‌ موات‌ شهري‌ در اختيار داشته‌اند مشروط‌ بر آنكه‌ از مزاياي‌ مواد 6 و 8 قانون‌ اراضي‌ شهري‌ مصوب ‌1360 استفاده‌ نكرده‌ و مسكن‌ مناسبي‌ نداشته‌ باشند، طبق‌ ضوابط‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ در سراسر كشور قطعه‌ و يا قطعاتي‌ جمعا معادل‌ 1000 (هزار) متر مربع‌ در اختيارشان‌ گذاشته‌ مي‌شود تا در مهلت‌ مناسبي‌ كه‌ در آيين ‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد عمران‌ و احيا كنند در صورت‌ عدم‌ عمران‌ و احيا بدون ‌عذر موجه‌ اجازه‌ مذكور ساقط‌ و زمين‌ به‌ دولت‌ باز مي‌گردد.

تبصره‌ ـ در مورد كساني‌ كه‌ به‌ تاريخ‌ قبل‌ از قانون‌ لغو مالكيت‌ اراضي‌ موات‌ شهري‌ مصوب‌ 5 4 1358 با اسناد عادي‌ داراي‌ زمين‌ بوده‌ و در مهلت هاي‌ تعيين‌ شده‌ قبلي‌ از طرف‌ مراجع‌ مربوطه‌ تشكيل‌ پرونده‌ داده‌اند و يا در شهرهايي‌ كه‌ تاكنون‌ مهلتهاي‌ مذكور براي‌ تشكيل‌ پرونده‌ اعلام‌ نشده‌ است‌ درصورتي‌ كه‌ تاريخ‌ تنظيم‌ سند عادي‌ و صحت‌ معامله‌ از طرف‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قضايي‌ تاييد گردد برابر ضوابطي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌شود اجازه عمران‌ داده‌ خواهد شد.(1)

ماده‌ 8 ـ كليه‌ اراضي‌ باير شهري‌ كه‌ صاحب‌ مشخصي‌ نداشته ‌باشد در اختيار ولي ‌فقيه ‌مي‌باشد.

پر بازديد ترين:

وكيل ملك //وكيل طلاق توافقي // وكيل قرارداد // وكيل بين الملل // وكيل مسلط به زبان انگليسي

وكيل دعاوي تجاري //وكيل طلاق//طلاق توافقي // وكيل زمين شهري //وكيل زمين //

وكيل قرار داد ها // دفتر حقوقي // بهترين دفتر حقوقي //موسسه حقوقي //بهترين موسسه حقوقي

دفتر وكالت //بهترين ئفتر وكالت //وكيل پايه يك //وكيل پايه يك داد گستري //بهترين وكيل پايه يك داد گستري

وكيل //بهترين وكيل ايران//وكيل قرارداد بين المللي //وكيل قرار داد هاي بين المللي //وكيل بين المللي در تهران

انحصار وراثت //وكيل انحصار وراثت //وكيل ايران در دبي //بهترين وكيل در دبي //وكيل در دبي

قراردادهاي بين المللي // وكيل قرارداد ها //بهترين وكيل ايران دردبي  //مشاور حقوق //وكيل متخصص قراردادها

ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ تير ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۰۹:۲۴ توسط:وكيل من موضوع: