وكيل من 88401416 021 وكيل من 88401416 021 .

وكيل من 88401416 021

طلاق 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

طلاق.  


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۰:۴۷ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق توافقي 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

وكيل طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۹:۲۵ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

وكيل طلاق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۴:۱۴ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق توافقي 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۴۳:۰۰ توسط:وكيل من موضوع:

ثبت شركت 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

تبصره‌ ـ هرگاه‌ شركت‌ خارجي‌ شركتي‌ باشد كه‌ شرايط‌ عمليات‌ آن‌ به ‌موجب‌ امتيازنامه‌ صحيح‌ و منظمي‌ مقرر گرديده‌ علاوه‌ بر اسناد فوق‌ بايد سواد امتيازنامه‌ با تصديق‌ وزارت‌ امور خارجه‌ مشعر بر صحت‌ آن‌ امتيازنامه‌ نيز تسليم‌ شود. 

ثبت شركت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۰۲:۵۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون‌در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود. 

وكيل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۵۲:۳۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل قرارداد 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

اگر تاريخ شروع قرارداد به دليلي از قلم بيفتد و در قراداد ذكري از آن نشود تاريخ امضاء قراداد تاريخ آغاز آن محسوب ميشود

وكيل قرارداد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۳۵:۱۵ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر وكالت 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر يا بخش بمعرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل ديگر همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان پذير است.

دفتر وكالت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۹:۵۷ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل اتباع خارجي 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

تبصره – احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها ونحوه تشكيل جلسات هيات ، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كارواموراجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد

وكيل اتباع خارجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۰۷:۳۳ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل ملك 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان در‌جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد.اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر مي‌شود.

وكيل ملك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۰۱:۱۲ توسط:وكيل من موضوع: