وكيل من 88401416 021 وكيل من 88401416 021 .

وكيل من 88401416 021

وكيل پايه يك 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

ماده 28 ـ در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات‌ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنايي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد. 
وكيل پايه يك

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۳۳:۱۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

ماده 28 ـ در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات‌ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنايي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد. 

وكيل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۲۵:۴۴ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

طلاق.  


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۰:۴۷ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق توافقي 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

وكيل طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۹:۲۵ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

وكيل طلاق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۴:۱۴ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق توافقي 69

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. 

طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۴۳:۰۰ توسط:وكيل من موضوع:

ثبت شركت 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

تبصره‌ ـ هرگاه‌ شركت‌ خارجي‌ شركتي‌ باشد كه‌ شرايط‌ عمليات‌ آن‌ به ‌موجب‌ امتيازنامه‌ صحيح‌ و منظمي‌ مقرر گرديده‌ علاوه‌ بر اسناد فوق‌ بايد سواد امتيازنامه‌ با تصديق‌ وزارت‌ امور خارجه‌ مشعر بر صحت‌ آن‌ امتيازنامه‌ نيز تسليم‌ شود. 

ثبت شركت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۰۲:۵۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون‌در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود. 

وكيل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۵۲:۳۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل قرارداد 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

اگر تاريخ شروع قرارداد به دليلي از قلم بيفتد و در قراداد ذكري از آن نشود تاريخ امضاء قراداد تاريخ آغاز آن محسوب ميشود

وكيل قرارداد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۳۵:۱۵ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر وكالت 68

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر يا بخش بمعرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل ديگر همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان پذير است.

دفتر وكالت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۱۹:۵۷ توسط:وكيل من موضوع: